• .::TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ::. E-İMZA PORTALI
ELEKTRONİK MESLEKİ DENETİM Reviewed by Momizat on . Odamız 1960’lı yıllardan bu yana üyelerinin ürettiği hizmetleri, hatta bazı dönemlerde ürünleri inceleyerek mesleki denetim hizmeti yürütmüştür. Bu denetimin ni Odamız 1960’lı yıllardan bu yana üyelerinin ürettiği hizmetleri, hatta bazı dönemlerde ürünleri inceleyerek mesleki denetim hizmeti yürütmüştür. Bu denetimin ni Rating: 0
You Are Here: Home » MANŞET » ELEKTRONİK MESLEKİ DENETİM

ELEKTRONİK MESLEKİ DENETİM

MRSOdamız 1960’lı yıllardan bu yana üyelerinin ürettiği hizmetleri, hatta bazı dönemlerde ürünleri inceleyerek mesleki denetim hizmeti yürütmüştür. Bu denetimin niteliği ve yapılma şartları dönemsel olarak değişmekle birlikte özünde “mühendislik hizmetlerinin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelikli, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak “ olarak tanımlanabilir.

2014 yılından itibaren ise güncel olanakları kullanarak bu hizmetin elektronik ortama taşınarak zaman ve mekândan bağımsız olarak yürütülmesinin olanakları Oda tarafından sağlanacaktır. Bu amaçla Oda Yönetim Kurulu serbest mühendislik hizmeti yürüten üyelerine (yaklaşık 3500 üye) elektronik imzalarını SMM-BT başvuruları aşamasında dağıtacaktır. Ayrıca bu yıldan itibaren yine serbest mühendislik hizmeti yürüten üyelerimize mesleki sorumluluk sigortası yine Oda tarafından yaptırılacaktır.

Öncelikle konunun iyi anlaşılabilmesi için sırasıyla mesleki denetim, elektronik imza, e-mesleki denetim ve Odanın gelecek projeleri ile ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım

MESLEKİ DENETİM

Elektrik Mühendisleri Odası’nda mesleki denetimin başlangıcını Ahmet Becerik[1] şöyle özetlemiştir:

“Elektrik mühendisliği mesleğinin uygulama sürecinde hizmet verenlerin bir bölümünü oluşturan serbest çalışan (SMM) üyelerin haklarının korunması ve bununla birlikte mühendislik hizmetlerinin en iyi biçimde yapılması, kuruluşundan günümüze EMO’nun önde gelen amaçlarından biri olmuştur.

Serbest çalışan üyelerimizin diğer meslek dallarında hizmet verenler tarafından sömürülmelerini önlemek, mühendislik hizmetinin yaygınlaştırılması, kamu ve özel kuruluşlarla SMM üyelerimiz arasında olumlu ilişkiler kurulmasına yönelik olarak mesleki denetimin temelini oluşturan, başladığı yıllarda “ODA VİZESİ” adıyla bilinen uygulamanın İzmir’de yaşama geçirilmesinin üzerinden kırk yıl geçti.

1968 yılında kuruluşunun ardından sürdürülen girişimler sonucunda 27 Ağustos 1969 tarihinde ilk oda vizesini gerçekleştiren EMO İzmir Şubesi’nin bu ay kırkıncı yılına girdiğimiz mesleki denetim geçmişi; mesleğin ve SMM üyelerin sorunlarının çözümü yolunda tutarlı adımların atıldığı, yaşanan tüm zorluklara karşın elektrik mühendisliği mesleğini halkın hizmetine sunma çabasının örneklerini taşımaktadır.

Geçen kırk yıl içinde mesleki denetime ilişkin olarak Şubemiz sınırları içindeki kamu kurumlarına yerel bağlamda yaptığı girişimlerle, düzenlediği toplantılarla, hazırladığı rapor ve görüşlerle, SMM üyelerinin hakları konusunda verilen uğraşılarla EMO İzmir Şubesi, EMO örgütlülüğü içinde zor ve önemli bir birikim yaratmıştır.”

İlerleyen yıllarda mesleki denetim sadece serbest çalışan üyelerle sınırlı kalmamış, yüksek gerilim(YG) işletme sorumluluğu, enerji yöneticiliği, enerji kimlik belgesi, yapı denetim gibi alanlarda da uygulanmaya çalışılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada ağırlıklı olarak yapı, enerji ve asansör projeleri ile Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) ve YG İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin mesleki denetimi yapılmaktadır.

Yapılan mesleki denetimin niteliği ve üyelerimize sağladığı faydalar bir yana aksayan yönleri ile ilgili ağırlıklı olarak 2003 yılından bu yana SMM forumları/sempozyumları yapılmış ve bu konuda yönetmelikler yayınlanmıştır. Tartışmaların geldiği son noktada tüm çalışmaları kapsayacak şekilde 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği “ yürürlüğe sokulmuştur. Günün olanakları çerçevesinde elektronik ortamda sicil durum ve diğer belgelerin tekleştirilmesi sağlanmış, üyelerin tüm bilgileri EMOP (Elektrik Mühendisleri Odası Otomasyon Programı)’a aktarılmıştır.

Yine Odamızın girişimleri sonucunda TMMOB ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokol ile tüm üyelerimize ait nüfus, adres ve yapı ruhsatı bilgileri ile yapı kullanma izin belgelerine ait bilgiler elektronik ortamda alınmaya başlamıştır.

Ayrıca yine üyelerimizin denetimi ve haksız rekabetin önlenmesi ile “imzacılık” olarak tabir edilen usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Sistemi verileri kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un yapı denetçiliği dışında başkaca mesleki faaliyet yapılamayacağı hükmü ile SMM Yönetmeliğimizin amir hükümlerinin uygulanması sağlanmış, üyelerimiz cezai yaptırıma uğramadan önce uyarılmışlardır.

Mesleki denetim başlığında son olarak vurgulanması gereken husus Oda tarafından yapılan işlemin üye ile Oda arasında olduğu, bu yönetmelik düzenlemelerinin ise Danıştay tarafından da açılan davalarda dikkate alınarak Odaların mesleki denetim yapabileceği yargısına varıldığı görülmektedir. Bu nedenle bakanlıklar tarafından üyelerimize “Odalara projelerinizi götürmenize gerek yoktur” söylemlerinin ve yazılarının bir hükmü bulunmamaktadır.

Elektronik İmza

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu‘na göre E-imza; “Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.” E-imza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler. Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler. E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur.

E-imzanın Getirdikleri;

 • Kimlik Doğrulama
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

E-imza

 • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
 • MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde,
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde,
 • Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında,
 • Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında,
 • Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda
 • Oda tarafında sunulan elektronik hizmetlerde kullanılabilir.

Odamız tarafından SMM üyelere belge başvurusu aşamasında e-imza verilmektedir. Ayrıca yeni üye kimlik kartları da 2014 yılından itibaren dağıtılacak ve e-imzalar bu kartlara yüklenecektir. Ayrıca SMM üyelerimiz dışında talep eden üyelerimize de ücreti karşılığında kimlik kartlarına yüklü elektronik imzalar Ocak 2014’den itibaren dağıtılmaya başlanacaktır.

KIMLIK_Page_1 KIMLIK_Page_2

Elektronik Mesleki Denetim

Odamız tarafından üyelerimizin ürettikleri hizmetleri ve sözleşmeleri Odanın mesleki denetimine zaman ve mekandan bağımsız olarak sunmaları için tasarlanan sistemdir. Tasarlanan sistemin Ocak 2014 içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu denetime ek olarak üyelerimiz üyelik belgelerini de e-imzalı olarak alabileceklerdir.

E-Mesleki Denetim Akış Diyagramı - UML State Diagram

 

Tüm bu elektronik mesleki denetim süreçleri sonunda üyelerimizin ürettikleri hizmetleri tescillemeleri, elektronik arşiv oluşturmalar, geçmiş dönük tarama yapabilmeleri, referans listeleri hazırlayabilmeleri, bilgileri dışında üretilen yapı ruhsatlarına daha çabuk müdahale edebilmelerinin yanında sahtecilik olarak adlandırılan ve mühendis olmayanlar tarafından üretilen mühendislik hizmetlerinin tespiti yapılabilecektir.

İçişleri Bakanlığı Yapı Ruhsatları Bilgi Sistemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Denetim Sistemi ve Elektrik Dağıtım Şirketleri Proje Sistemleri ile yapılacak entegrasyonlar sonucunda üyelerimizin bilgileri bu sistemler tarafından anında doğrulanabilecek ve kaliteli yapı üretim süreci hızlanacaktır.

Yine üyelerimiz için test, ölçüm ve takip sistemi de yıl içinde devreye alınacaktır. Üyelerimiz bu sistem üzerinden ölçüm başvurusu alma, teklif üretme, mühendis görevlendirme ve rapor üretme işlemlerin tek bir yazılım üzerinden yapabilecek, raporlarını arşivleyebileceklerdir. Aynı sistem ölçüm raporlarını kabul eden TSE gibi kurumlar ile web servis aracılığıyla paylaşılacaktır.

Yapılan bu hizmetler sonucunda Odamız kadrolarının ve yöneticilerinin üyelerimiz ile kuracakları yüz yüze görüşmeler için zaman kazanılacak, SMM bürolarının yerinde denetimi yapılabilecektir. “İmzacı” olarak tabir edilen uygulamalar daha çabuk ortaya çıkarılacak ve gerekli disiplin süreçleri işletilebilecek, haksız rekabetin önüne geçilmeye çalışılacaktır.


[1] Emo İzmir Şubesi Bülteni, Ağustos 2009

About The Author

Number of Entries : 28

Leave a Comment

Scroll to top